DAKAR édition 2021

PhotoStage1
PhotoStage2
PhotoStage3
PhotoStage5
PhotoStage6
Photostage7
PhotoStage9
PhotoStage10
PhotoStage11
PhotoStage12
PhotoStage2
PhotoStage4
PhotoStage6
PhotoRepos
PhotoStage8
PhotoStage8
PhotoStage11
PhotoStage10
Photostage3

DAKAR édition 2020

Dakar 2020
Finisher Dakar 2020

Etape 2 : AL WAJH → NEOM

Le 06/01/2020
 

Etape 3 : NEOM → NEOM

Le 07/01/2020
 

Etape 4 : NEOM → AL ULA

Le 08/01/2020
 

Etape 5 : AL ULA → HA'IL

Le 09/01/2020
 

Etape 6 : HA'IL → RIYADH

Le 10/01/2020
 

Etape 7 : RIYADH → WADI AL-DAWASIR

Le 12/01/2020
 

Etape 8 : WADI AL-DAWASIR → WADI AL-DAWASIR

Le 13/01/2020
 

Etape 9 : WADI AL-DAWASIR → HARADH

Le 14/01/2020
 

Etape 10 : HARADH → SHUBAYTAH

Le 15/01/2020
 

Etape 11 : SHUBAYTAH → HARADH

Le 16/01/2020
 

Etape 12 : HARADH → QIDDIYA

Le 17/01/2020