DAKAR 2020

Dakar 2020
Finisher Dakar 2020

Etape 2 : AL WAJH → NEOM

Le 06/01/2020
 

Etape 3 : NEOM → NEOM

Le 07/01/2020
 

Etape 4 : NEOM → AL ULA

Le 08/01/2020
 

Etape 5 : AL ULA → HA'IL

Le 09/01/2020
 

Etape 6 : HA'IL → RIYADH

Le 10/01/2020
 

Etape 7 : RIYADH → WADI AL-DAWASIR

Le 12/01/2020
 

Etape 8 : WADI AL-DAWASIR → WADI AL-DAWASIR

Le 13/01/2020
 

Etape 9 : WADI AL-DAWASIR → HARADH

Le 14/01/2020
 

Etape 10 : HARADH → SHUBAYTAH

Le 15/01/2020
 

Etape 11 : SHUBAYTAH → HARADH

Le 16/01/2020
 

Etape 12 : HARADH → QIDDIYA

Le 17/01/2020